ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

EGFR

Το γονίδιο του υποδοχέα EGFR βρίσκεται στην χρωμοσωμική περιοχή 7p12 και κωδικοποιεί μια διαμεμβρανική γλυκοπρωτείνη η οποία ανήκει στην ομάδα των RTKs (Receptor Tyrosine Kinase). Οι RTKs περιλαμβάνουν πρωτείνες όπως οι HER2, HER3, HER4. Αύξηση του αριθμού των αντιγράφων του γονιδίου EGFR παρατηρείται συχνά σε στερεούς όγκους όπως το μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και το γλοιοβλάστωμα. Η διερεύνηση του αριθμού των αντιγράφων του γονιδίου EGFR  πραγματοποιείται στο εργαστήριό μας με In Situ Fluorescence Hybridization (FISH) σε υλικό βιοψίας ή μονιμοποιημένο ιστό. Τα αποτελέσματα της εξέτασης εκδίδονται εντός 7 εργάσιμων ημερών.