ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

FISH

Η τεχνική FISH (Fluorescence in Situ Hybridization) είναι μια μεθοδολογία υβριδισμού DNA με την οποία είναι δυνατή η ανίχνευση και απεικόνιση ακολουθιών DNA πάνω στα χρωμοσώματα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ειδικοί φθορίζοντες DNA ανιχνευτές (probes) και η παρατήρηση και απεικόνιση γίνεται με ειδικά μικροσκόπια φθορισμού.
Στην τεχνική FISH γίνεται είτε ανίχνευση του αριθμού των αντιγράφων ενός γονιδίου σε ένα κύτταρο είτε απεικόνιση των μεταβολών της δομής του οι οποίες προκαλούνται από χρωμοσωμικές αναδιατάξεις (χιμαιρικά γονίδια).

Στο εργαστήριό μας με την τεχνολογία FISH ανιχνεύουμε μεταβολές του αριθμού των αντιγράφων των γονιδίων HER-2 και ESR-1 σε περιστατικά καρκίνου του μαστού και EGFR σε περιστατικά μη-μικροκυτταρικού καρκίνου των πνευμόνων (NSCLC), καθώς και δομικές χρωμοσωμικές μεταβολές που δημιουργούν χιμαιρικά γονίδια  όπως η inv(2)(p21p23) που δημιουργεί το χιμαιρικό γονίδιο ALK/EML4 σε περιστατικά μη-μικροκυτταρικού καρκίνου των πνευμόνων (NSCLC), καθώς και την t(2;5)(p23;q35) που δημιουργεί το χιμαιρικό γονίδιο NPM1/ALK σε περιστατικά ALCL (anaplastic large cell lymphoma).