ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

GP IIIα PI A1/A2

Η γλυκοπρωτείνες GP Ia/IIa (integrin α2/β1) και  GP IIb/IIIa (integrin αIIb/β3) αποτελούν τον υποδοχέα του ινωδογόνου που βρίσκεται στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων. Μέσω του υποδοχέα αυτού τα αιμοπετάλια προσκολλώνται στο κολλαγόνο του ενδοθηλίου και ενεργοποιούνται. Ο πολυμορφισμός στο Pl A2 του γονιδίου GPIIIa βρίσκεται στο εξώνιο 2, οφείλεται στην αντικατάσταση C>T 196 και συνδέεται με αυξημένη συγκόλληση των αιμοπεταλίων και κίνδυνο θρομβοεμβολικής νόσου. Η ανίχνευση του πολυμορφισμού Ρl Α2 πραγματοποιείται Real-Time PCR σε δείγμα περιφερικού αίματος και τα αποτελέσματα εκδίδονται εντός 3 εργάσιμων ημερών.