ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

PAI-1

Ο αναστολέας του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου 1 (ΡΑΙ-1) ανήκει στην κατηγορία των αναστολέων πρωτεάσης σερίνης.
Η κύρια λειτουργία του είναι η αναστολή του ενεργοποιητή πλασμινογόνου (tPA) και της ουροκινάσης (uPA) και τελικά της ινωδόλυσης δηλαδή της διαδικασίας λύσης των θρόμβων.

Αυξημένη ΡΑΙ-1 δραστικότητα στο πλάσμα σχετίζεται με μειωμένη ινωδολυτική δράση και μπορεί έτσι να αυξήσει τον κίνδυνο της θρόμβωσης. Στο γονίδιο ΡΑΙ-1 έχει παρατηρηθεί ο πολυμορφισμός 4G ο οποίος οδηγεί σε αυξημένη μεταγραφική δραστηριότητα του γονιδίου και συνεπώς σε αυξημένα επίπεδα της πρωτείνης ΡΑΙ-1. Τα αυξημένα επίπεδα ΡΑΙ-1 προκαλούν τη μείωση στην ινωδολυτική δραστικότητα του ενεργοποιητή πλασμινογόνου και της ουροκινάσης αυξάνοντας τον κίνδυνο θρομβώσεων. Η εξέταση ΡΑΙ-1 πραγματοποιείται δείγμα μονιμοποιημένου περιφερικού αίματος με Real-Time PCR. Τα αποτελέσματα εκδίδονται εντός 2-3 εργάσιμων ημερών.